Patienteninformatie

Uw eerste bezoek en vervolgbehandelingen

Tijdens uw eerste bezoek proberen we inzicht te krijgen in uw klachten of de problemen van uw kind door vragen te stellen en een lichamelijk onderzoek te doen. Op basis hiervan stellen we in overleg met u een behandelplan op. In de vervolgbehandeling wordt gestart met de behandeling. Wij verzoeken u bij elke behandeling een handdoek (m.u.v. kinder-fysiotherapie) en het afsprakenkaartje mee te nemen.

Wat moet u doen als u verhinderd bent?

Indien u een afspraak om welke reden dan ook niet kan doorgaan dient dit uiterlijk 24 uur voor de tijd van uw afspraak aan ons gemeld te worden. Annuleren is tot 24 uur van te voren kosteloos. Annuleert u binnen 24 uur dan moeten wij het hele tarief bij u in rekening brengen.
Let op: niet- of niet tijdig afgezegde afspraken kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Afmelden kan alleen telefonisch of aan de balie. ’s Avonds en in het weekend kunt u uw afmelding inspreken op het antwoordapparaat.

Hoe is de betaling van de behandelingen geregeld?

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een overeenkomst en declareren rechtstreeks naar de verzekeraar. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering. Wij raden u daarom aan uw polisvoorwaarden na te kijken.

Kinderen onder de 18 jaar krijgen 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Indien het om een aandoening gaat die op de lijst “langdurige fysiotherapie”staat is de vergoeding onbeperkt.
Voor volwassenen is de vergoeding voor aandoeningen die op de lijst “langdurige fysiotherapie “ anders geregeld:  vanaf de 21 ste behandeling worden de behandelingen uit de basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen moeten dus uit de aanvullende verzekering vergoed worden.
Indien u niet verzekerd bent , ontvangt u van ons een nota. De tarieven die wij hanteren hangen in de wachtkamer. De betalingsvoorwaarden kunt u inzien bij de receptie.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement:

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • u het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd (kosteloos) in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Indien u een afschrift wenst van uw medisch dossier dan is dat (kosteloos) mogelijk (wet 2020).
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • recht op vernietiging. U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.
 • Wij willen graag uw medische gegevens elektronisch kunnen opvragen, ook ’s avonds en in het weekend. Met die informatie kunnen wij ervoor zorgen dat u betere zorg krijgt. Voor het opvragen van uw gegevens, maken wij gebruik van een beveiligd elektronisch uitwisselingssysteem. Via dit systeem kunnen zorgverleners snel en betrouwbaar medische gegevens inzien, alleen als dit voor uw behandeling nodig is. Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw medische gegevens te waarborgen, mogen wij  niet zomaar uw gegevens delen. U moet hiervoor eerst toestemming geven. Wij leggen dit (alle verleende toestemmingen) vast in uw dossier (wet 2020).  Vanaf dat moment mogen wij uw medische gegevens via het elektronisch uitwisselingssysteem beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld uw huisarts. Als u geen toestemming heeft gegeven, kunnen andere hulpverleners uw gegevens niet inzien, ook niet in noodsituaties. Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder of voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel een ouder of voogd als het kind toestemming moet geven. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Zorgverleners kunnen alleen die gegevens inzien, die voor hun beroepsgroep nodig zijn.
 • Zorgverzekeraars, werkgevers of bedrijfsartsen hebben geen toegang tot uw medische gegevens.
 • Zorgverleners kunnen niet zomaar aansluiten. Hun computersysteem moet voldoen aan strenge beveiligingseisen. Een zorgverlener kan slechts op twee manieren toegang krijgen:
 • met een speciale pas en een wachtwoord of
 • via een beveiligde koppeling vanuit het systeem van de zorgverlener.
 • Wij informeren u via onze website over welke zorgverleners zijn aangesloten nadat u eenmaal uw toestemming heeft gegeven.
 • Het elektronisch uitwisselingssysteem legt nauwkeurig vast welke zorgverleners uw gegevens beschikbaar hebben gesteld, welke zorgverleners uw gegevens hebben opgevraagd en wanneer dit is gebeurd. Zo kan dit altijd worden gecontroleerd. Verzoeken om inzage van deze zogenaamde logging kunnen worden gericht aan de administratie. Dankzij dit nauwlettend toezicht kan eventueel misbruik snel worden gesignaleerd (wet 2017).
 • Als u niet wenst dat bepaalde gegevens, of bepaalde zorgverleners toegang hebben tot uw gegevens, kunt u bezwaar aangeven (wet 2020).
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
 • Wij gaan een behandelovereenkomst aan (WGBO), u geeft hiermee toestemming u te behandelen. Deze toestemming kunt u elk moment weer intrekken.
 • In het geval u van zorgverlener wilt veranderen heeft u het recht dat wij uw gegevens aan de nieuwe zorgverlener overdragen.

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. De fysiotherapeuten van Fysiotherapie Cleijn Duin zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteit Register (CKR) en aangesloten bij het KNGF, NVFL,  NVFK en NVMT. Alle  fysiotherapeuten voldoen aan alle gestelde voorwaarden van bij- en nascholing en handelen volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze verenigingen.
Fysiotherapie Cleijn Duin is aangesloten bij FysOptima, een landelijk kwaliteitsnetwerk van fysiotherapiepraktijken. Continue aandacht voor kwaliteit, zowel op gebied van de praktijk-voering als op de dienstverlening en behandelingen zijn belangrijke kenmerken van alle aangesloten praktijken.

Klanttevredenheidsonderzoek

Wij zijn benieuwd naar u ervaringen met onze praktijk en onze fysiotherapeuten. Of u nu tevreden of minder tevreden bent, uw oordeel biedt aanknopingspunten om de kwaliteit van de praktijk verder te ontwikkelen en u beter te adviseren, behandelen en begeleiden.
Daarom neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen meet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg. Het onderzoek is volledig anoniem en handelt volgens de wet bescherming persoonsgegevens. Graag vragen wij u deel te nemen aan dit onderzoek.

Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgesteld. U kunt deze huisregels vinden in de wachtkamer.

Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u ergens een klacht over of bent u niet tevreden over uw behandeling, dan horen wij dit graag van u. In overleg kunnen we samen met u naar een oplossing zoeken. Indien dit echter niet het gewenste resultaat oplevert, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van het KNGF. De folder ‘ Een klacht over uw fysiotherapeut’ vindt u in de wachtruimte van onze praktijk.